Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 37
   Truy cập trong ngày : 180
   Tổng số truy cập : 200918
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 4/8/2019 3:15:50 PM

1. Thông báo mời họp: vui lòng Bấm vào đây

2. Chương trình làm việc: vui lòng Bấm vào đây

3. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ: vui lòng Bấm vào đây

4. Giấy ủy quyền: vui lòng Bấm vào đây

5. Báo cáo năm 2018 và kế hoạch năm 2019: vui lòng Bấm tại đây

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính: vui lòng Bấm tại đây

7. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận: vui lòng Bấm tại đây

8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT-BKS: vui lòng Bấm tại đây

9. Tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán: vui lòng Bấm tại đây

10. Báo cáo của BKS: vui lòng Bấm tại đây

11. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán: vui lòng Bấm tại đây

12. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ: vui lòng Bấm tại đây

Lên đầu trang