Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 107
   Truy cập trong ngày : 21
   Tổng số truy cập : 194151
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 5/12/2020 3:26:50 PM
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Vui lòng tải tại đây

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/Thong bao moi hop 2020.pdf

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/4. Chuong trinh lam viec.docx  

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/3.Thu moi tham du DHDCD.docx   

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/3a.Giay Uy quyen DHDCD.docx

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/5.Baocaonam2019vakehoach2020.docx    

  

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/6.TotrinhthongquaBCTC.docx

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/7.Totrinhthongquaphanphoiloinhuan.docx

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/8.TotrinhchitrathulaoHDQTBKS.docx  

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/9.TotrinhluachonctyKiem toan.docx   

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/10.TotrinhmiennhiemvabaubosungHDQT.docx   


http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/11.Totrinhsuadoi,bosungdieule.docx   

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/11a.Noidungdieuchinhdieule.docx   

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/BaoCaoTaiChinhNam2019daky.pdf   

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/BaocaoBKS/BAOCAOKSVNAM2020.doc  

 

http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/downloads/DHDCD2020/KH2020.pdf  


Lên đầu trang