Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 36
   Truy cập trong ngày : 188
   Tổng số truy cập : 200926
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 3/19/2021 7:57:29 PM
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thông báo mời họp: vui lòng Bấm vào đây

2. Chương trình làm việc: vui lòng Bấm vào đây

3. Báo cáo năm 2020 và kế hoạch năm 2021: vui lòng Bấm tại đây

4. Kế hoạch năm 2021: vui lòng Bấm tại đây 

5. Báo cáo của BKS: vui lòng Bấm tại đây

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính: vui lòng Bấm tại đây

7. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận: vui lòng Bấm tại đây

8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT-BKS: vui lòng Bấm tại đây

9. Tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán: vui lòng Bấm tại đây

10. Tờ trình điều chỉnh điều lệ: vui lòng Bấm tại đây

11. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán: vui lòng Bấm tại đây

12. Sơ yếu lý lịch vui lòng Bấm vào đây

13. Đơn ứng cử, đơn đề cử HĐQT vui lòng Bấm vào đây

14. Đơn ứng cử, đơn đề cử BKS vui lòng Bấm vào đây

15. Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 vui lòng Bấm vào đây

16. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ: vui lòng Bấm tại đây


Lên đầu trang