Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 2
   Truy cập trong ngày : 10
   Tổng số truy cập : 217080
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 7/14/2017 2:31:31 PM

1.  Quyết định Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông: xem tại đây
2.  Thông báo mời họp: Xem tại đây
3.  Thư mời tham dự Đại hội: Xem tại đây
4.  Giấy Ủy quyền Đại hội đồng cổ đông 2017: Xem tại đây
5.  Chương trình làm việc: Xem tại đây
6.  Nội quy Đại hội: Xem tại đây
7.  Báo cáo tài chính đã kiểm toán: Xem tại đây
8.  Báo cáo năm 2016 và kế hoạch 2017: Xem tại đây
8a. Kế hoạch năm 2017 kèm theo báo cáo: Xem tại đây
9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính: Xem tại đây
10. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận: Xem tại đây.
11.Tờ trình chi trả thù lao HĐQT-BKS-Thư ký: Xem tại đây
12.Tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán: Xem tại đây
13.Báo cáo của BKS: Xem tại đây
Lên đầu trang