Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 4
   Truy cập trong ngày : 12
   Tổng số truy cập : 222569
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 6/6/2018 8:59:37 AM

1. Thông báo mời họp: vui lòng Bấm vào đây

2. Chương trình làm việc: vui lòng Bấm vào đây

3. Giấy ủy quyền: vui lòng Bấm vào đây

4. Báo cáo năm 2017 và kế hoạch năm 2018: vui lòng Bấm tại đây

5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính: vui lòng Bấm tại đây

6. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận: vui lòng Bấm tại đây

7. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT-BKS-Thư ký: vui lòng Bấm tại đây

8. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung điều lệ: vui lòng Bấm tại đây

8a. Nội dung điều chỉnh điều lệ: vui lòng Bấm tại đây

9. Tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán: vui lòng Bấm tại đây

10. Báo cáo của BKS: vui lòng Bấm tại đây

11. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán: vui lòng Bấm tại đây

12. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ: vui lòng Bấm tại đây


Lên đầu trang